Hierbij nodigen wij alle leden, ereleden en leden van verdienste uit voor de halfjaarlijkse ledenvergadering van vv Oene.

AGENDA

 1. Opening
 1. Notulen ledenvergadering d.d. 24 mei 2018
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Financiële verslagen:

a. Vv Oene: verslag 2017-2018 en begroting 2018-2019

b. Club van Honderd

 1. Verslag kascommissie
 1. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement:
  • Artikel 15 (Bestuursverkiezing): jaartallen aftreden bestuurslid voetbaltechnische zaken aangepast, zodat rooster van aftreden wordt: 3 – 4 – 4 (was 3 – 3 – 5)
  • Artikel 20.2 (Representatie): Leden ontvangen een attentie bij hun 25-, 40-, 50-, 60- jarige lidmaatschapsjubileum en daarna elk volgend 5-jarig lustrum. (was: vanaf 70 elk lustrum)
  • Artikel 23 (Verwerking van persoonsgegevens): toegevoegd
  • Artikel 24 en 25: nummering aangepast
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Namens het bestuur,

Rianne Beumer, secretaris

De notulen van de vorige ledenvergadering liggen een half uur voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage in het clubhuis. Deze zijn ook in te zien via onze website of kunnen worden opgevraagd via secretaris@vvoene.nl.

 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen de ledenvergadering te bezoeken, stoppen alle trainingen deze avond uiterlijk om 20.00 uur. De vergadering begint exact om 20.30 uur. Uw aanwezig wordt op prijs gesteld!